Hirdetés
Adatvédelem

Adatvédelem

WWW.EGESZSEGTUKOR.HU ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

1. Bevezetés

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. (1143 Budapest, Francia út 5. I/1.), mint adatkezelő magára nézve köteleznek ismeri el e tájékoztató tartalmát.

Az egeszsegtukor.hu portállal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a www.egeszsegtukor.hu/adatvedelem címen.

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. fenntartja a jogot a tájékoztató bármikori megváltoztatására többek között a vonatkozó törvények, szabályok változása következtében, illetve az adatkezelések módosulása miatt. A www.egeszsegtukor.hu/adatvedelem címen mindig a naprakész tájékoztató érhető el.

Amennyiben olyan kérdése van, amelyet jelen tájékoztató nem válaszolt meg, a Patika Tükör Lapkiadó Kft. info(at)patikatukor.hu email címen teheti fel.

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. adatkezelési tájékoztatója összhangban van a 2011. évi CXII. törvénnyel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

2. Definíciók

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve  azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyzdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes mveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezel: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mvelet vagy a mveletek összessége, így különösen gyjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzk (pl. ujj-vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetvé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetvé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési mveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül amveletek végrehajtásához alkalmazott módszertl és eszköztl, valamint az alkalmazás helyétl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelvel kötött szerzdése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerzdéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezen közzéteendő közérdekű adatot elállította, illetve amelynek a mködése során ez az adat keletkezett;

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelels nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelvel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzdés alapján az Európai Gazdasági Térségrl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Cookie: egy 4 kilobájtnál nem nagyobb szövegfájl, amit az internetes böngészprogram tárol el a számítógépünkön a meglátogatott szerverekrl. Funkciója, hogy kényelmesebbé tegye a szörfölést, mivel segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat, stb. Segítségével a honlapok testreszabhatók, illetve a szörfölés történetét ismerve célzott reklámkampányokra is alkalmas.

3. Alapelvek a Patika Tükör Lapkiadó Kft. adatkezelése során

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhet, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhet.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megrzi e minségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adatot a Patika Tükör Lapkiadó Kft. csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezés után kezel. Az adatvédelmi tájékoztatóban folyamatosan elérhető az adatkezelések minden részlete.

3.1 Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adat akkor kezelhet,ha

-ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

-azt törvény vagy

– törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben

– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviseljének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

3.2 Az adatbiztonság követelménye:

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. az adatkezelési mveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról , valamint az egyéb adat-és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok automatizált feldolgozása során további intézkedésekkel biztosítja

-a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

-az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

-annak ellenrizhetségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

-annak ellenrizhetségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

-a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

-azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

3.3 Adattovábbítás külföldre:

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. nem továbbítja a személyes adatokat külföldre.

3.4 Az érintettek jogai és érvényesítésük:

Az érintett kérelmezheti

a) tájékoztatását személyes adatai kezelésérl,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a Patika Tükör Lapkiadó Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idtartamáról. A Patika Tükör Lapkiadó Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes.

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszeren nem orvosolható –,

d) az adatkezelés célja megsznt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett a jogainak megsértése esetén adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

Jogorvoslati lehetséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság-hoz fordulhat. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat(at)naih(dot)hu

4. A személyes adatok köre, az adatkezelések célja és jogalapja, jogcíme és időtartama

Az egeszsegtukor.hu portálon az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. A portálon technikailag személyes adat megadása csak hozzájárulás megadásával együtt lehetséges.

4.1 A honlap látogatói:

A látogató a weboldal látogatásával beleegyezik abba, hogy személyes adatnak minősülő adatait (pl. IP címet, cookie-azonosítót) a weboldal kezelje)

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. a testreszabott szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el, melyet a felhasználó törölhet, illetve tilthatja alkalmazását.

4.2 Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon:

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. webanalitikai szolgáltatója a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043), mely személyre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. További információ: http://www.google.com/intl/hu/policies/

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. portál Facebook modulokat használ a közösségi élmény növelése céljából. A Facebook adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja el: https://www.facebook.com/about/privacy/

4.3 Feliratkozás hírlevélre:

Hírlevélre feliratkozni a portál bal felső sarkában levő „HÍRLEVÉL” linkre kattintva lehet.

A Patika Tükör Lapkiadó Kft. heti rendszerességgel hírlevelet küld, melyben a legfrissebb, legérdekesebb cikkekbl válogathat a feliratkozott olvasó, ezenkívül reklám jellegű ajánlatokat is eljuttathat számára.

Az űrlapon kötelezen meg kell adni a nevet és email címet.

Ha nem kíván többé hírlevelet kapni, bármely kiküldött hírlevél láblécében a „LEIRATKZÁS” linkre kattintva leiratkozhat a hírlevélrl, ezenkívül errl szóló nyilatkozatát elküldheti postai úton a 1143

Budapest, Francia út 5. I/1. címre is.

Felhívjuk az olvasók figyelmét, hogy a megadott adatok valódiságáért az rlapot kitöltő felel. Amennyiben másvalaki személyes adatait adja meg, az érintettnek ebbl kára származhat, amely esetben polgári jogi, büntetjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

4.4 Cookie-k alkalmazása a honlapon:

Az egeszsegtukor.hu portál a testreszabott szolgáltatás érdekében cookie-kat használ.

5. Adatkezelő adatai, elérhetsége:

Adatkezelő pontos neve: Patika Tükör Lapkiadó Kft. Székhelye: 1143 Budapest, Francia út 5. I/1. Telefonszám: (+36 1) 479 80 20 Email: info(at)patikatukor.hu Cégjegyzékszám: 01-09-264339 Adószám: 10844801-2-42 Kapcsolattartó: Molnár József

Adatkezelési nyilvántartási szám: folyamatban