Hirdetés
Hogyan kezdődött?

Hogyan kezdődött?

"Ne csak fohászkodjunk egészségért és hosszú életért, hanem vessük latba szellemi erőnket, hogy felleljük és használjuk azokat a kincseket, melyeket a természet a lábunk elé helyezett az élet sokféle gondja-baja ellen." Sebastian Kneipp

Hirdetés
Hirdetés

Százötven évvel ezelôtt kortársai a gyógyfüvek papjának nevezték. Pap volt, a szó egyházi és világi értelmében is: Sebastian Kneipp (1821-1897), akit napjainkban a wellness európai úttörôjének tekintünk.

A wellness a teljes körű regenerálódásra való aktív törekvést jelenti, az egészség természetes úton való megôrzését. A wellness aktív életmódváltást, lelki érési és tudati fejlôdési folyamatot jelent, amely nemcsak az egyén közérzetét, életérzését javítja jelentôsen, hanem az életforma magasabb szintre való emelését is elôsegíti. Olyan aktív folyamat, mely a gyakorlatban annyit jelent: egészségesen élni úgy, hogy eközben jól érezze magát az ember.

Sebastian Kneipp 1821-ben, a németországi Stephansriedben született, egy szegény takácscsalád négy gyermekének egyikeként. A nehéz családi körülmények ellenére saját kitartó munkája tette lehetôvé, hogy elérje leghôbb vágyát, pappá szentelését.

A cél felé tartó meglehetôsen rögös úton nemcsak a pénztelenséggel, hanem saját, akkoriban gyógyíthatatlannak számító tuberkulózisával is meg kellett küzdenie. Betegségének felfedezése után saját magát kezdte gyógyítani. Rövid, jéghideg fürdôkkel és gyógynövénykészítményekkel - melyek használatát édesanyjától tanulta - kezelte magát. Az öngyógyítás során, amely az elôdök évszázadok alatt felhalmozott gyakorlati tapasztalatain nyugodott, alakította ki azt a gondolkodásmódot, mely öt pilléren nyugvó filozófiájának alapját szolgáltatta. Kitartó munkájának gyümölcse az a világszerte ismert, legnagyobb, egészséggel kapcsolatos mozgalom, amelynek munkájában alapítványok, iskolák, kiadók és más egészségügyi szervezetek ezrei vesznek részt.

A gyógyfüvek papja rendkívül sokoldalú ember volt, mert papi munkája és az évek során egyre szélesedô gyógyító tevékenysége mellett, a vezetése alatt álló kolostor mezôgazdasági és egyéb tevékenységeit is irányította. 1855-ben nevezték ki a wörishofeni kolostor élére, ez az év hozta meg a kis falu életének legdöntôbb fordulatát. Környezetének kezdeti ellenérzésével dacolva, idejének jelentékeny részét a hozzá mind nagyobb számban forduló betegek gyógykezelésének szentelte. Sebastian Kneipp újjáépíttette a kolostort és a hozzá tartozó földeken megkezdte a gyógyító munkájához szükséges gyógynövények termesztését.

A kolostor erre alkalmas helyiségeit a vízkezelésekhez használta, rendelôórái az igényeknek megfelelôen egyre hosszabbodtak. A gyógynövényekkel gyógyító pap híre terjedni kezdett, egyre nagyobb számban és egyre messzebbrôl érkeztek a rászorulók. A látogatók számának robbanásszerű emelkedése magával hozta Wörishofen fejlôdését is, a hely idôvel európai hírű gyógyhellyé vált. Egy 1920-ban elnyert okirat szerint a városka jogosult volt magát Bad Wörishofennek nevezni, világhírt is ezen a néven szerzett magának. Mindez azonban Sebastian Kneipp nélkül nem történt volna meg. Érdemes megemlíteni, hogy József fôherceg, akit Magyarországon József nádorként ismernek, személyes jó barátságban volt Sebastian Kneipp-pel, több ízben vett részt a kúrákon.

Kneipp tiszteletes a megnövekedett érdeklôdés és igény miatt orvosokat és gyógyszerészeket is bevont munkájába, ezzel is azt a célt szolgálva, hogy a fejlôdô tudomány eredményeit felhasználhassa és az általa alkalmazott módszerek gyógyászati szempontból is megalapozottak legyenek. Sebastian Kneipp eredményeinek nagyszerűségét az is bizonyítja, hogy gyógyítási módszerének hatékonyságát a modern orvostudomány is igazolta, filozófiája tökéletesen beleillik a felelôsségtudaton nyugvó, aktív egészségmegôrzést szolgáló célkitűzések sorába. Az ember és a természet szimbiózisáról meggyôzôdve, az embert testi és lelki értelemben elválaszthatatlan egységként tekintve alkotta meg öt pilléren nyugvó holisztikus egészségfilozófiáját.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Pirula Trend